DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Quảng cáo Vnomedia
Dịch vụ quản trị website
Nghệ Tĩnh 24h
Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Thông báo công khai dự kiến kế hoạch vận động Tài Trợ năm học: 2020 - 2021

Thứ năm - 10/09/2020 08:24
Thông báo công khai dự kiến kế hoạch vận động Tài Trợ năm học: 2020 - 2021

Thông báo công khai dự kiến kế hoạch vận động Tài Trợ năm học: 2020 - 2021

 
   PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 
        TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LỘC

 
Số:      /KH-THDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        Diễn Lộc, ngày        tháng    năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH
Vận động, sử dụng tài trợ năm học 2020-2021

 
  1.  CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 1570/SGDĐT-KHTC ngày 28/08/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo-Sở tài chính kế hoạch  Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND Huyện Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 16 của Bộ GDĐT.
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020 - 2021;
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
1. Mục đích vận động
Huy động nguồn tiền để chi xây dựng công trình, sửa chữa các công trình để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập vui chơi và phục vụ một số hoạt động giáo dục và tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã, lãnh đạo địa phương .
- Khó khăn: Là vùng  đất bán sơn địa, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh tế của đại đa số phụ huynh và nhân dân  còn khó khăn.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn  xã . Không vận động hộ nghèo, gia đình chính sách(hộ nghèo, gia đình chính sách theo quy định của Chính Phủ).
4. Đối tượng hưởng lợi:
1. Tất cả học sinh, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Diễn Lộc.
2. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường Tiếu học Diễn Lộc.
3. Nhân dân xã Diễn Lộc
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã.
- Thông qua niêm yết tại nhà trường.
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ gồm: (theo TT16) gồm 5 người (Có danh sách kèm theo)
- Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ   25/09/2020 đến hết năm học 2020 - 2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển tiền bằng đồng Việt Nam, hoặc ngoại tệ, vàng, bạc, kim cương đá quý trực tiếp cho Tổ tiếp nhận tài trợ hoặc chuyển vào tài khoản tài trợ của trường: 3713.0.1002996.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
       Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ
7.1 Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019 - 2020:
Năm học 2019 - 2020: Đã huy động được: 207.740.000 đồng
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn XHH năm học 2019 – 2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 207.740.000 207.740.000   
B Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Thanh toán tiền mua ti vi phòng học ngoại ngữ   22.500.000  
2 Thanh toán tiền mua bàn ghế   42.000.000  
3 Thanh toán tiền thay cửa sổ phòng học phía đông   53.500.000  
4 Thanh toán tiền thiết kế nâng cấp sân,nhà xe,nhà ăn bán trú.   29.000.000  
5 Thanh toán tiền mua vật tư,công sửa chữa điện nước   12.993.000  
6 Thanh toán tiền sửa chữa nhỏ trong năm   47.747.000  
Tổng cộng: 207.740.000 207.740.000  
 
7.2 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
- Số tiền dự kiến vận động :  254.700.000 đồng
     7.3 Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020 - 2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 254.700.000    
B Dự toán số tiền chi      
1 Lắp đặt rèm chống nóng dãy phòng học phía đông   40.000.000  
2 Mua bàn ghế giáo viên các lớp(19 bộ)  
 
34.200.000
 
 
3  Mua 50 bộ bàn ghế học sinh(đã mua 17 bộ từ đầu năm học)   62..500.000  
4 Mua tủ đựng thiết bị dạy học(10 cái).   18.000.000  
5 Chi sửa chữa điện,nước,bồn hoa,…..trong năm   30.000.000  
6 Xây lại bờ bao,làm thêm khu sân chơi cho học sinh khu vực phía dông thư viện   70.000.000  
  Tổng cộng 254.700.000 254.700.000  
 
Nơi nhận:
  • - Phòng GD&ĐT;
  • - UBND xã;
  • - Chi bộ;
  • - Hội đồng trường;
  • - Ban Đại diện CMHS trường;
  • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
  • - Giáo viên chủ nhiệm;
  • - Kế toán;
  • - Lưu VT.
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Hương Trà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường TH Diễn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 26

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 127635